Behandling

Hvordan vet jeg at jeg har et problem?

Det kan være vanskelig å innrømme overfor seg selv eller andre at man har et problem i forhold til rus- eller legemidler. Tegn som kan bety at du er i ferd med å utvikle et problem, eller at du allerede har utviklet et rusmiddelproblem er:

 • Rusmidler inntas som selvmedisinering, for eksempel for å glemme vanskelige hendelser eller for å håndtere følelser eller tunge tanker.
 • Rusmidler benyttes for å slappe av eller å få sove.
 • Rusmiddelbruken går foran andre viktige hensyn som familie og barn, økonomi og jobb, og medfører negative konsekvenser.

Snakkomrus.no har laget en test for å sjekke om du har et alkoholproblem.

Her kan du teste deg selv for å sjekke om du har et problem i forhold narkotiske stoffer og legemidler.

Du er velkommen til å ringe oss for å drøfte din situasjon med en erfaren behandler ved poliklinikken, tlf. 52 73 30 00. Du kan selv velge om du vil være anonym.

 

Er spilling et problem for deg?

Ved hjelp av selvtesten under kan du få en pekepinn på om du bør vurdere å gjøre noe med din spilleatferd. Dersom du svarer ja på ett eller flere av de følgende 10 spørsmålene, kan det være et tegn på at du bør søke hjelp:

  1. Tenker du stadig på spill? Blir du fraværende når du spiller/tenker på spill?
  2. Spiller du oftere med større innsats for å oppnå større effekt?
  3. Har du noen gang prøvd å redusere innsatsen eller å slutte å spille?
  4. Blir du rastløs eller irritert ved forsøk på å begrense eller slutte å spille?
  5. Spiller du for å glemme eller slippe å tenke på dagligdagse problemer?
  6. Vender du tilbake til spillestedet for å vinne tilbake det tapte?
  7. Lyver du for familie og omgangskrets for å skjule hvor mye du spiller?
  8. Har du gjort noe ulovlig (tyveri, underslag eller lignende) for å kunne spille?
  9. Har du forsømt eller mistet personlige forhold som jobb, utdanning eller annet på grunn av spill?
  10. Regner du med at familie eller andre kan løse de økonomiske vanskene du har havnet i på grunn av spill?

(Spørsmålene er hentet fra det internasjonale diagnosesystemet DSM IV)

Dersom du ønsker mer informasjon kan du gjerne ringe oss på tlf. 52 73 30 00. Du kan også sjekke ut nettsiden ”hjelpelinjen” for spilleavhengige, www.hjelpelinjen.no, eller ringe hjelpetelefonen for spilleavhengige, tlf. 800 800 40.

Jeg har et problem – hva nå?

Ta kontakt med fastlegen din eller andre i hjelpeapparatet og fortell om problemet ditt. Sammen med deg kan dere finne ut hva som vil være den beste hjelpen for deg og hva som skal til for at du skal komme videre. Dersom du ønsker oppfølging ved Blå Kors Haugaland A-senter behøves henvisning fra eksempelvis fastlege, NAV, barneverntjeneste eller andre i spesialisthelsetjenesten.

Behandlingstilbud

Blå Kors Haugaland A-senter har både polikliniske tjenester og tilbud om innleggelse. Vi har plasser i dagklinikk og tilbyr også behandling der hvor pasienten bor eller oppholder seg.

 

Polikliniske tjenester

Poliklinisk oppfølging innebærer utredning, vurdering og behandling av avhengighets- og/eller rusmiddelrelaterte problemer uten innleggelse. Tilbudet kan bestå av individuelle samtaler hos behandler på poliklinikken, men kan også inkludere par- eller familiesamtaler. Samtaleterapi kan også gis i grupper. Vi har i tillegg ulike dagtilbud og utadrettede tjenester. Utadrettede tjenester er tverrfaglig behandling gitt i hjemmet eller nær der pasienten bor. Tjenesten kan eksempelvis benyttes til å gi hjelp til pasienter som er innlagt på sykehus eller annen institusjon.

Vi deltar også i ansvarsgruppemøter med samarbeidende instanser, for eksempel NAV eller fastlege, og gir delbidrag til Individuell Plan.

Poliklinikken gir også behandlingsforberedende samtaler til pasienter som venter på innleggelse. Poliklinikken samarbeider tett med de døgnbaserte tjenestene. Mange pasienter fortsetter med poliklinisk behandling etter innleggelse.

 

Døgnbaserte tjenester

Vi har følgende døgnbaserte tjenester:

12 plasser til stabilisering og utredning

Her tilbys grunnleggende kartlegging av rusmiddelrelaterte problemer og behandling av subakutte abstinensplager, stabilisering og utredning. De fleste kommer til innleggelse i stabilisering og utredning fra døgnbasert avrusning, hvor vi samarbeider med andre institusjoner innen spesialisthelsetjenesten, men en kan også innlegges uten å gå veien om døgnbasert avrusning. I forkant er det da ofte satt opp hyppige urinprøver som støttestruktur over en viss varighet. Stabilisering og utredningsplass kan gi døgnstøtte til poliklinisk behandling, slik at pasienter ved behov kan innlegges for kortere opphold. Et opphold på en stabiliserings- og utredningsavdeling er av kortere varighet.

 

18 plasser i døgnklinikk

Dette er døgnplasser for opphold av noe lengre varighet, oftest ca 3 måneder. Lengden på oppholdet blir individuelt vurdert ut fra behovet for behandling. Etter innleggelsen vil pasientene ofte ha et videre pasientforløp ved dagtilbud eller i poliklinikk.

For både stabilisering og utredning, samt plassene i døgnklinikk, gjelder det at de døgnbaserte tjenestene representerer en tett struktur med tydelige rammer. En rekke terapeutiske grupper, miljøterapi og fysisk aktivitet skal på ulike vis kunne bidra til utvikling av alternative mestringsstrategier til rusmiddelbruk. I tillegg blir pasienten fulgt opp med individuelle samtaler av hovedbehandler og primærkontakt. Behandlingstilbudet blir tilpasset den enkelte i form av en behandlingsplan.

Behandlingsplan er først og fremst et arbeidsverktøy som gir oversikt over pasientens behandling. Behandlingsplan utarbeides for hver enkelt pasient ved starten av behandlingsforløpet. Målsettingen med behandlingsplanen er at den skal kunne definere og koordinere tiltakene, samt gi økt kvalitet på den behandlingen som gis hos oss i et definert tidsrom. Planen informerer pasienten, behandlere, fagpersoner og andre involverte om navn på behandlingsansvarlige, arbeidsdiagnose, hva pasienten får av undersøkelser, behandling, plan for utskrivning og annet relevant. Slik blir målet for behandlingsplan å sikre at pasientens individuelle behandlingsbehov blir ivaretatt. Behandlingsplan er noe annet enn individuell plan, som klargjør ansvarsforholdet mellom ulike involverte instanser (fastlege, NAV, psykisk helsevern), og som vil bidra til en mer helhetlig og sammenhengende oppfølging.

 

3 plasser i familieavdeling

Blå Kors Haugaland A-senter har etablert et behandlingstilbud spesielt tilrettelagt for gravide og småbarnsforeldre med utfordringer knyttet til rusmiddel- eller medikamentbruk. Avdeling for gravide og småbarnsfamilier tilbyr tilpassede behandlingsopphold for foreldre sammen med sine barn. Tilbudet retter seg mot aleneforeldre, så vel som foreldrepar. Fokusområder vil være hjelp til stabil og varig rusmiddelmestring, utredning og behandling av eventuelle psykiske vansker, avklare og bistå i forhold til eventuelle sosiale eller praktiske utfordringer og hjelp til å styrke omsorgskompetanse og tilknytning til barnet. Behandlingsvarighet tilpasses behovet til den enkelte familie, men 3-6 måneder kan ofte være aktuelt for å starte gode endringsprosesser og bli trygg i foreldrerollen. Familien vil få tilbud om oppfølging fra behandlingsteamet etter oppholdet.

 

Innleggelser etter § 10-3 i HOL

Vi har en plass for gravid som har behov for skjerming etter helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3. I utgangspunktet gis dette tilbudet i vår døgnklinikk, men det vil legges til rette for overføring til Familieavdeling når den gravide er klar for det.

 

Behandling under soning

Vi tilbyr også behandling under soning. Straffegjennomføringslovens § 12 åpner for at straff helt eller delvis kan gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon. Det er Kriminalomsorgen og fengslene som avgjør om en slik straffegjennomføring er aktuell.

 

Behandlingsprofilen ved HAS

Behandlingsprofilen ved HAS inneholder følgende sentrale elementer som har fått stor betydning for måten de kliniske ansvars- og oppgaveområdene er organisert på ved institusjonen:

Behandlingsplan: All behandling skal tilpasses behovene til den enkelte pasient.

Prinsippet om fasebestemt behandlingsinnhold: Et enhetlig behandlingsforløp som består av sekvenser der innhold og form på tilbudsmønsteret endrer seg kontinuerlig i takt med individuelle behov.

Langtidsperspektivet: Behandling er ofte en prosess som går over flere år.

Prinsippet om kontinuitet i behandlingsrelasjoner: Om mulig skal den enkelte pasient ha samme hovedbehandler gjennom hele behandlingsforløpet.

 

Døgnbaserte tjenester

Vi har følgende døgnbaserte tjenester:

12 plasser til stabilisering og utredning
Her tilbys grunnleggende kartlegging av rusmiddelrelaterte problemer og behandling av subakutte abstinensplager, stabilisering og utredning. De fleste kommer til innleggelse i stabilisering og utredning fra døgnbasert avrusning, hvor vi samarbeider med andre institusjoner innen spesialisthelsetjenesten, men en kan også innlegges uten å gå veien om døgnbasert avrusning. I forkant er det da ofte satt opp hyppige urinprøver som støttestruktur over en viss varighet. Stabilisering og utredningsplass kan gi døgnstøtte til poliklinisk behandling, slik at pasienter ved behov kan innlegges for kortere opphold. Et opphold på en stabiliserings- og utredningsavdeling er av kortere varighet.

18 plasser i døgnklinikk
Dette er døgnplasser for opphold av noe lengre varighet, oftest ca 3 måneder. Lengden på oppholdet blir individuelt vurdert ut fra behovet for behandling. Etter innleggelsen vil pasientene ofte ha et videre pasientforløp ved dagtilbud eller i poliklinikk.

For både stabilisering og utredning, samt plassene i døgnklinikk, gjelder det at de døgnbaserte tjenestene representerer en tett struktur med tydelige rammer. En rekke terapeutiske grupper, miljøterapi og fysisk aktivitet skal på ulike vis kunne bidra til utvikling av alternative mestringsstrategier til rusmiddelbruk. I tillegg blir pasienten fulgt opp med individuelle samtaler av hovedbehandler og primærkontakt. Behandlingstilbudet blir tilpasset den enkelte i form av en behandlingsplan.

Behandlingsplan er først og fremst et arbeidsverktøy som gir oversikt over pasientens behandling. Behandlingsplan utarbeides for hver enkelt pasient ved starten av behandlingsforløpet. Målsettingen med behandlingsplanen er at den skal kunne definere og koordinere tiltakene, samt gi økt kvalitet på den behandlingen som gis hos oss i et definert tidsrom. Planen informerer pasienten, behandlere, fagpersoner og andre involverte om navn på behandlingsansvarlige, arbeidsdiagnose, hva pasienten får av undersøkelser, behandling, plan for utskrivning og annet relevant. Slik blir målet for behandlingsplan å sikre at pasientens individuelle behandlingsbehov blir ivaretatt. Behandlingsplan er noe annet enn individuell plan, som klargjør ansvarsforholdet mellom ulike involverte instanser (fastlege, NAV, psykisk helsevern), og som vil bidra til en mer helhetlig og sammenhengende oppfølging.

3 plasser i familieavdeling
Blå Kors Haugaland A-senter har etablert et behandlingstilbud spesielt tilrettelagt for gravide og småbarnsforeldre med utfordringer knyttet til rusmiddel- eller medikamentbruk. Avdeling for gravide og småbarnsfamilier tilbyr tilpassede behandlingsopphold for foreldre sammen med sine barn. Tilbudet retter seg mot aleneforeldre, så vel som foreldrepar. Fokusområder vil være hjelp til stabil og varig rusmiddelmestring, utredning og behandling av eventuelle psykiske vansker, avklare og bistå i forhold til eventuelle sosiale eller praktiske utfordringer og hjelp til å styrke omsorgskompetanse og tilknytning til barnet. Behandlingsvarighet tilpasses behovet til den enkelte familie, men 3-6 måneder kan ofte være aktuelt for å starte gode endringsprosesser og bli trygg i foreldrerollen. Familien vil få tilbud om oppfølging fra behandlingsteamet etter oppholdet.

Innleggelser etter § 10-3 i HOL
Vi har en plass for gravid som har behov for skjerming etter helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3. I utgangspunktet gis dette tilbudet i vår døgnklinikk, men det vil legges til rette for overføring til Familieavdeling når den gravide er klar for det

Behandling under soning
Vi tilbyr også behandling under soning. Straffegjennomføringslovens § 12 åpner for at straff helt eller delvis kan gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon. Det er Kriminalomsorgen og fengslene som avgjør om en slik straffegjennomføring er aktuell.

Etter behandlingen

Behandling hos oss kan være en kortere del av et langvarig forløp som inkluderer etablering i egen bolig, hjelp til innhold i hverdagen i form av meningsfulle aktiviteter og hjelp til å skaffe seg sosialt nettverk. Her vil kommunens helse- og sosialtjeneste stå sentralt. Dersom behandlingen hos oss er avsluttet, og det skulle skje tilbakefall til tidligere rusmiddelmønster, anbefaler vi at du raskt tar kontakt med fastlegen din eller andre i hjelpeapparatet for hjelp, oppfølging og eventuelt ny henvisning til oss dersom det skulle være behov for det.