Dine rettigheter

Rett til behandling

Vi er forpliktet til å vurdere henvisningen for å avgjøre om den som er henvist…

…har rett til nødvendig helsehjelp
…har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, men ikke rett til nødvendig helsehjelp
…ikke har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

Når en pasient oppfyller vilkårene for å få rett til nødvendig helsehjelp, skal han eller hun bli prioritert. Begrepene rett til prioritert helsehjelp eller rettighetspasienter blir gjerne brukt. For alle rettighetspasienter settes det en frist for når helsehjelpen, ut fra en medisinskfaglig vurdering, senest skal gis.

Vurderingen av om du er rettighetspasient foretas ut fra faste momenter, blant annet hvor alvorlig tilstanden er og hvilke muligheter som finnes til å bedre den med helsehjelp.

Dersom en rettighetspasient ikke har fått tilbud om helsehjelp innen fristen som er satt, har pasienten rett til å motta nødvendig helsehjelp uten opphold ved et annet sykehus i Norge eller eventuelt i utlandet. Alle som opplever brudd på behandlingsfristen kan ringe til HELFO pasientformidling på tlf. 815 33 533. HELFO pasientformidling hjelper deg med å finne annet behandlingstilbud dersom sykehuset eller behandlingsinstitusjonen har brutt behandlingsfristen.

Pasienter som ikke anses som rettighetspasienter, skal også tilbys behandling. Denne gruppen kan imidlertid måtte vente noe lenger fordi den ikke er høyest prioritert.

Hvordan vi har vurdert henvisningen (rettigheter og eventuell frist) gis det informasjon om sammen med svaret på henvisningen, som sendes til deg som pasient med kopi til henvisende instans.

Når svaret på henvisningen foreligger kan det være at du som pasient ønsker å få din helsetilstand vurdert på nytt på et annet sykehus. Det kan også være aktuelt å be om en fornyet vurdering dersom du som pasient er uenig i det planlagte behandlingsopplegget eller er usikker på om diagnosen er riktig. For å få en slik fornyet vurdering må en anmodning om dette fremmes gjennom eksempelvis fastlegen eller NAV, som i så fall vil måtte sende en ny henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Fritt sykehusvalg

Du som pasient kan selv velge hvilket sykehus/institusjon du vil bruke ved planlagt undersøkelse og/eller behandling. Ordningen med fritt sykehusvalg gjelder alle offentlige og enkelte private institusjoner i hele Norge. Du kan både velge hvilket sykehus som skal vurdere helsetilstanden og hvor en eventuell behandling skal skje. Fritt sykehusvalg gir imidlertid ikke rett til å velge behandlingsnivå, for eksempel en mer spesialisert type behandling.

Opplysninger om ordningen og ventetider kan fås ved å ringe Kontoret for fritt sykehusvalg på gratis grønt nummer; tlf. 800 41 004.

Nærmere informasjon om ventetider og annet kan også finnes på www.frittsykehusvalg.no

Klagemuligheter

Som pasient hos oss har du samme rettigheter som for all spesialisthelsetjeneste. Alle henvisninger som mottas skal vurderes tverrfaglig og prioriteres etter alvorlighetsgrad. For pasienter over 23 år skal vurderingen foretas innen 30 virkedager fra henvisningen mottas. For pasienter under 23 år skal vurderingen gjennomføres innen 10 virkedager. Lov om pasient- og brukerrettigheter og Prioriteringsforskriften er de lovmessige grunnlagene for prioritering av pasienter som henvises. Disse skal bidra til at de som trenger det mest, skal komme raskest til og få den riktige helsehjelpen.

Dersom du mener at bestemmelser i pasientrettighetsloven er brutt, har du som pasient, eller som representant for pasient, mulighet til å klage. Fremgangsmåten er slik at forholdet først tas opp med oss, skriftlig eller muntlig. Dersom anmodningen avvises, kan du klage til Helsetilsynet. Denne klagen skal være skriftlig, og skal sendes direkte dit. Fristen for å be om endring av vurdering er 4 uker fra svaret på henvisningen er mottatt, mens fristen for å klage til Helsetilsynet i fylket er 3 uker fra du får/burde fått kjennskap til utfallet av anmodningen. Klageinstansens adresse i Rogaland er:

Helsetilsynet i Rogaland
Postboks 59
4001 Stavanger

Det finnes et pasientombud i alle fylker som kan gi mer informasjon eller bistå ved en eventuell klage. I Rogaland finner du pasientombudet på følgende adresse:

Pasient- og brukarombodet i Rogaland
Postboks 8100, 4068 Stavanger
Besøksadresse: Gartnerveien 4, Hillevåg
4016 Stavanger
Tlf. 95 33 50 50
E-post : rogaland@pasientogbrukerombudet.no

10 viktige anbefalinger:

Psykiske problemer og rusmiddelrelaterte vansker henger ofte tett sammen. Helsedirektoratet har laget en retningslinje om dette, med anbefalinger til ansatte i hjelpeapparatet. Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke får den hjelpen du har krav på. På www.ropbruker.no kan du lese mer om de 10 anbefalingene. Der finner du også gode spørsmål du kan ta med deg i møte med hjelpeapparatet.