Henvisere

Hvem kan henvise og hvor sendes henvisningen?

 • Sosialtjenesten/NAV
 • Barneverntjenesten
 • Fastlege/allmennpraktiserende lege
 • Privatpraktiserende legespesialist
 • Lege ved andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Lege i fengselshelsetjenesten
 • Annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten

Henvisningen sendes:
Haugaland A-senter, Haraldsgata 16, 5528 Haugesund

Se Helsedirektoratet om h​envisning til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer for mer informasjon.

Hvordan henvise?

Vurderingsenheten ved Haugaland A-senter gjør en poliklinisk vurdering av henvisningen i tråd med pasientrettighetsloven, prioriteringsforskriften og prioriteringsveilederen for rusfeltet. Dette danner grunnlaget for rettighetsstatus og frist for start av behandling. Det er derfor viktig at henvisningen redegjør for pasientens bakgrunn og nåværende situasjon, og inneholder nødvendige opplysninger for å vurdere pasientens tilstand og behov for helsehjelp.

Det bør være opplysninger om type rusmiddel, mengde, hyppighet, administrasjonsform og varighet, og eventuelle aktuelle endringer. I tillegg bør det gis opplysninger om øvrig helse, skader og følgetilstander, samt sosiale forhold, rammefaktorer og nettverk.

En henvisningsmal vil kunne se slik ut:

 • Personopplysninger (navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer)
 • Familiesituasjon
 • Rusmiddelhistorikk
 • Historikk og status i forhold til psykisk og somatisk helse
 • Medisiner
 • Skole/arbeid/økonomi
 • Involverte instanser og samarbeidsrelasjoner
 • Iverksatte og planlagte tiltak
 • IP (individuell plan)
 • Pasientens ressurser og eventuelle utfordringer
 • Mål for behandling

Se Helse Vest for mer informasjon.

Akuttvurdering

Haugaland A-senter har ikke akuttmedisinsk tverrfaglig behandling. Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp bes du ta kontakt med AMK, legevakt eller fastlege som kan hjelpe deg videre. I tillegg til den akutthjelpen som gis på de ulike sykehusene er det i vår helseregion Rogaland A-senter og Bergensklinikkene som har akuttfunksjon når det gjelder de private aktørene innen TSB.