Om BKHAS

Hvem er vi?

Blå Kors Haugaland A-senter (HAS) er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstils- og avhengighetsproblemer. Vi har siden 2004 vært en del av spesialisthelsetjenesten. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som del av TSB, det vil si tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer. Institusjonen består av poliklinikk, døgnenhet og dagklinikk.

På bakgrunn av henvisninger til Blå Kors Haugaland A-senter blir det foretatt basisutredninger som danner grunnlag for videre utredning, poliklinisk behandling eller innleggelse. Ved behov blir det henvist videre til annen spesialisthelsetjeneste.

Fagpersonell

I poliklinikken arbeider det psykologer, psykiater og fagkonsulenter. Ved innleggelse har vi et tverrfaglig behandlerteam som består av sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege/psykiater. Miljøterapeuter inngår i teamarbeid med psykologer, psykiater og fagkonsulenter rundt den enkelte pasient.

Samarbeidspartnere

I samarbeid med deg som pasient og henvisende instans vil vi forsøke å legge til rette for det beste opplegget rundt deg som mottar behandling ved Blå Kors Haugaland A-senter. Aktuelle samarbeidspartnere kan være fastlege, NAV, barneverntjeneste, arbeidsplass (AKAN-avtaler) og annen spesialisthelsetjeneste. Vi har forpliktende samarbeidsavtaler med Helse Vest, Helse Fonna og Solstrand Barnevernsenter (Foreldre & Barn-avdeling).

Kontaktinformasjon

Telefon: 52 73 30 00
E-post: post.haugaland.a-­senter@bk-­vest.no

Blå Kors Haugaland A-­senter ligger sentralt sør i Haugesund sentrum og i umiddelbar nærhet av Haugesund sjukehus, Høyskolen Stord/Haugesund, Haugesund politistasjon og Sjøfartsdirektoratet.

Besøksadresser: Døgnavdeling, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Poliklinikken, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Administrasjonen, Haraldsgaten 24 (1. etg.)

has-kart

Parkering Institusjonen har ingen parkeringsplasser for innlagte pasienter. Det finnes imidlertid flere gode parkeringsmuligheter i parkeringshus (Europark) i umiddelbar nærhet av institusjonen. Kartet viser deg hvor disse ligger: (P1) Europark, Smedasundet 49 (P2) Europark, Smedasundet 50a (P3) Europark, Strandgata 50 (P4) Europark, Bjørnsonsgate 44 Vi har et fåtall parkeringsplasser for polikliniske pasienter og besøkende på vårt område i Haraldsgata 16/24. Her er det også egne parkeringsplasser for bevegelseshemmede.

has-kart2

Offentlig transport Det er et godt offentlig transporttilbud, og du finner flere bussholdeplasser like ved institusjonen. Mer informasjon om dette finner du på:

 • Ruteopplysningstelefonen.
  • Hvis du ringer fra Rogaland: Tlf. 177.
  • Hvis du runger fra andre fylker: Tlf. 815 00 182
 • Ruteopplysning i Rogaland: www.kolumbus.no.
 • Kystbussen Stavanger- Haugesund- Lervik- Bergen: http://kystbussen.no, Telefon 52 70 35 26 / 22 31 31 50

Ta gjerne kontakt med vår resepsjon på telefon 52 73 30 00 for nærmere veibeskrivelse  

Ledige stillinger


Vi søker etter overlege/ lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin.

Vi søker medarbeider som er faglig bredt orientert med et oppriktig engasjement, for å bidra til videreutvikling av tilbudet på vårt fagfelt.

Stillingen er direkte underlagt klinikksjef, og er en del av tverrfaglig behandlerteam som har et overordnet ansvar for det samlede behandlingsforløpet for den enkelte pasient.

De kliniske tjenestene i institusjonen er organisert i to hovedfunksjonsområder: Polikliniske/ambulante tjenester og døgnseksjoner med dagenhet. Mange behandlingsforløp er rent polikliniske. Andre er sekvensielle; – dvs. at de går over tid og er utformet som ulike kombinasjoner av døgn-, dag- og poliklinisk tilbud.  Behandlingsmodellen legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler. Dette blir ivaretatt av et tverrfaglig behandlerteam der samme hovedbehandler følger pasienten i hele det sekvensielle behandlingsforløpet.

De kliniske problemstillingene er varierte og dekker et bredt spekter av behandlingsmessige utfordringer, tilnærminger og metodevalg. Institusjonen har derfor et omfattende og bredspektret program for videre- og etterutdanning. Vi er for tiden spesielt opptatt av traumeforståelse, familie- og pårørendebehandling, tilknytningsperspektiv/COS, mentaliseringsbasert terapi og kognitiv adferdsterapi.

Vi har et utstrakt samarbeid med det lokale helseforetaket. Dette omfatter felles behandlings- og tiltakskjeder, så vel som fortløpende gjensidig kompetanseutveksling.

Arbeidsoppgaver:

 • Pasientrettet arbeid i poliklinikk og døgnseksjon
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten.
 • Medisinsk hovedansvar for inntak, behandling og utskrivning av døgnpasienter.
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Sørge for at samtlige legetjenester ved institusjonen utføres i henhold til faglig forsvarlige standarder og gjeldende retningslinjer, forskrifter og lovverk.
 • Oppsett og kvalitetssikring av programmene for videre- og etterutdanning av institusjonens leger

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten

Vi kan tilby:

 • Stimulerende, stabilt og godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Faglig utvikling med gode muligheter for kurs- og videreutdanning.
 • Fleksibilitet i utforming av arbeidssituasjon.
 • Lønn etter avtale.

Personlig egnethet og evne til tverrfaglig samarbeid tillegges betydelig vekt.

Ønsket tiltredelse: 1. oktober 2020 eller etter avtale.

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte klinikksjef Johanna S. Bjørkavåg eller avdelingsoverlege Randi Engløkk på tlf. 52 73 30 00.

Søknadsfrist: 2. august 2020

For mer informasjon: https://haugaland-asenter.no/

Elektronisk søknadskjema: https://www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter/1760362/index.html. Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.