Om BKHAS

Hvem er vi?

Blå Kors Haugaland A-senter (HAS) er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstils- og avhengighetsproblemer. Vi har siden 2004 vært en del av spesialisthelsetjenesten. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som del av TSB, det vil si tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer. Institusjonen består av poliklinikk, døgnenhet og dagklinikk.

På bakgrunn av henvisninger til Blå Kors Haugaland A-senter blir det foretatt basisutredninger som danner grunnlag for videre utredning, poliklinisk behandling eller innleggelse. Ved behov blir det henvist videre til annen spesialisthelsetjeneste.

Fagpersonell

I poliklinikken arbeider det psykologer, psykiater og fagkonsulenter. Ved innleggelse har vi et tverrfaglig behandlerteam som består av sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege/psykiater. Miljøterapeuter inngår i teamarbeid med psykologer, psykiater og fagkonsulenter rundt den enkelte pasient.

Samarbeidspartnere

I samarbeid med deg som pasient og henvisende instans vil vi forsøke å legge til rette for det beste opplegget rundt deg som mottar behandling ved Blå Kors Haugaland A-senter. Aktuelle samarbeidspartnere kan være fastlege, NAV, barneverntjeneste, arbeidsplass (AKAN-avtaler) og annen spesialisthelsetjeneste. Vi har forpliktende samarbeidsavtaler med Helse Vest, Helse Fonna og Solstrand Barnevernsenter (Foreldre & Barn-avdeling).

Kontaktinformasjon

Telefon: 52 73 30 00
E-post: post.haugaland.a-­senter@bk-­vest.no

Blå Kors Haugaland A-­senter ligger sentralt sør i Haugesund sentrum og i umiddelbar nærhet av Haugesund sjukehus, Høyskolen Stord/Haugesund, Haugesund politistasjon og Sjøfartsdirektoratet.

Besøksadresser: Døgnavdeling, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Poliklinikken, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Administrasjonen, Haraldsgaten 24 (1. etg.)

has-kart

Parkering Institusjonen har ingen parkeringsplasser for innlagte pasienter. Det finnes imidlertid flere gode parkeringsmuligheter i parkeringshus (Europark) i umiddelbar nærhet av institusjonen. Kartet viser deg hvor disse ligger: (P1) Europark, Smedasundet 49 (P2) Europark, Smedasundet 50a (P3) Europark, Strandgata 50 (P4) Europark, Bjørnsonsgate 44 Vi har et fåtall parkeringsplasser for polikliniske pasienter og besøkende på vårt område i Haraldsgata 16/24. Her er det også egne parkeringsplasser for bevegelseshemmede.

has-kart2

Offentlig transport Det er et godt offentlig transporttilbud, og du finner flere bussholdeplasser like ved institusjonen. Mer informasjon om dette finner du på:

 • Ruteopplysningstelefonen.
  • Hvis du ringer fra Rogaland: Tlf. 177.
  • Hvis du runger fra andre fylker: Tlf. 815 00 182
 • Ruteopplysning i Rogaland: www.kolumbus.no.
 • Kystbussen Stavanger- Haugesund- Lervik- Bergen: http://kystbussen.no, Telefon 52 70 35 26 / 22 31 31 50

Ta gjerne kontakt med vår resepsjon på telefon 52 73 30 00 for nærmere veibeskrivelse  

Ledige stillinger


Vi søker ferievikarer til våre enheter for perioden 17. juni til 26. august

Døgnseksjon søker miljøterapeuter med 3 årig helse – og sosialfaglig utdanning

Døgnseksjonen består av 33 døgnplasser fordelt på enhet for stabilisering og utredning, behandlingsenhet og familieenhet. I tillegg kommer dagenhet med 5 plasser.

Miljøterapeutstillingene er plassert i døgnseksjonen i dagenheten og inngår i et tverrfaglig behandlerteam med sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege.

Personalet i teamet går turnus på dag, kveld, natt og helg.

Studenter innenfor 3.årig helse – og sosialfaglig høyskoleutdanning kan bli vurdert.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Anette Østebø eller assisterende avdelingsleder Terje S. Lie på telefon 52 73 30 00.

Kjøkken og renholdsavdelingen søker fortrinnsvis kokk med fagbrev

Personalet i avdelingen går i turnus dagtid og helg.

Søkere med erfaring fra lignende arbeid kan bli vurdert.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kjøkken og renholdsleder Synnøve S. Spilde på telefon 52 73 30 00.

For alle stillingene kan vi tilby:

 • en spennende, utfordrende og variert jobb.
 • hyggelige kolleger i et godt og stabilt tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • tilsetting i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges stor vekt.

En forutsetter god kommunikasjonsevne, samt at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Stillingsprosent i perioden er avhengig av oppsatt ferieturnus.

Søknadsfrist: 21.mars 2021

For mer informasjon: haugaland-asenter.no

Elektronisk søknadskjema: www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter. Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.

 

Vi søker miljøterapeuter med 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning til en ledig 100 % fast stilling og to vikariater i 100% stilling i vår døgnenhet

Stillingene er plassert i turnus i døgnenheten som består av 33 døgnplasser fordelt på stabilisering og utredning, behandlingsenhet og familieenhet.

De kliniske tjenestene hos oss er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester, døgnenhet og dagenhet.

Miljøterapeutene er organisert i et eget tverrfaglige behandlerteam i døgnenheten med sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, samt lege. Døgnteamet inngår som del av et helhetlig behandlingstilbud rundt den enkelte pasient i samarbeid med psykologer, psykiater og fagkonsulenter.

Behandlingsmodellen legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler der behandler følger pasienten i hele det sekvensielle behandlingsforløpet.

Mange behandlingsforløp er rent polikliniske. Andre er sekvensielle, og utformet som ulike kombinasjoner av døgn-, dag- og poliklinisk tilbud.

Vi kan tilby:

 • Et stimulerende fagmiljø hvor pasientbehandling står i fokus
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling gjennom kurs og videreutdanning
 • Godt, trivelig, trygt og ivaretagende arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale
 • God pensjonsordning

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt.

For alle stillingene gjelder tiltredelse medio august eller etter nærmere avtale.

Varighet vikariatene er ca.1 år.

Menn oppfordres til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avd. leder Anette Østebø eller ass. avd. leder Terje S. Lie tlf. 52 73 30 00

For mer informasjon: https://haugaland-asenter.no/

Søknadsfrist 21.mars 2021

Elektronisk søknadskjema: www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter.

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.

 

Vi søker lege/medisinstudent med lisens til vårt behandlerteam i perioden 14. juni til og med 9. juli

Stillingen som lege inngår som del av den samlete legetjenesten ved institusjonen og utgjør et sentralt element i det tverrfaglige samarbeidet rundt den enkelte pasient. Stillingen er tillagt både direkte behandlingsmessige, rådgivende og konsultative oppgaver.

 • Medisinsk ansvar for inntak, behandling og utskrivning av døgnpasienter i henhold til nærmere avtalt oppgavefordeling med institusjonens øvrige leger. Deltakelse i kliniske møter og rapportrutiner knyttet til dette etter behov.
 • Direkte bidrag med diagnostikk og medisinsk behandling av både polikliniske og innlagte pasienter der andre er hovedbehandlere:
 • I forhold til innlagte pasienter samordnes det medisinske ansvaret med institusjonens øvrige leger i samråd med og på delegasjon fra avdelingsoverlege.
 • I forhold til polikliniske pasienter samordnes det medisinske ansvaret også med pasientens fastlege.
 • Bistå med viderehenvisning til annen spesialisthelsetjenesten når dette er nødvendig
 • Deltakelse i behandlingsmøter om pasienter

Vi kan tilby:

 • En spennende, utfordrende og variert jobb.
 • Hyggelige kolleger i et godt og stabilt tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

En forutsetter god kommunikasjonsevne, samt at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges stor vekt.   

For mer informasjon: haugaland-asenter.no

Nærmere henvendelse om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikksjef Johanna S. Bjørkavåg på telefon 52 73 30 00.

Søknadsfrist: 14.mars 2021

Elektronisk søknadskjema: www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter. Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.