Om HAS

Hvem er vi?

Blå Kors Haugaland A-senter (HAS) er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstils- og avhengighetsproblemer. Vi har siden 2004 vært en del av spesialisthelsetjenesten. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som del av TSB, det vil si tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer. Institusjonen består av poliklinikk, døgnenhet og dagklinikk.

På bakgrunn av henvisninger til Blå Kors Haugaland A-senter blir det foretatt basisutredninger som danner grunnlag for videre utredning, poliklinisk behandling eller innleggelse. Ved behov blir det henvist videre til annen spesialisthelsetjeneste.

Fagpersonell

I poliklinikken arbeider det psykologer, psykiater og fagkonsulenter. Ved innleggelse har vi et tverrfaglig behandlerteam som består av sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege/psykiater. Miljøterapeuter inngår i teamarbeid med psykologer, psykiater og fagkonsulenter rundt den enkelte pasient.

Samarbeidspartnere

I samarbeid med deg som pasient og henvisende instans vil vi forsøke å legge til rette for det beste opplegget rundt deg som mottar behandling ved Blå Kors Haugaland A-senter. Aktuelle samarbeidspartnere kan være fastlege, NAV, barneverntjeneste, arbeidsplass (AKAN-avtaler) og annen spesialisthelsetjeneste. Vi har forpliktende samarbeidsavtaler med Helse Vest, Helse Fonna og Solstrand Barnevernsenter (Foreldre & Barn-avdeling).

Kontaktinformasjon

Telefon: 52 73 30 00
E-post: post.haugaland.a-­senter@bk-­vest.no

Blå Kors Haugaland A-­senter ligger sentralt sør i Haugesund sentrum og i umiddelbar nærhet av Haugesund sjukehus, Høyskolen Stord/Haugesund, Haugesund politistasjon og Sjøfartsdirektoratet.

Besøksadresser: Døgnavdeling, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Poliklinikken, Haraldsgt 16 – inngang fra Strandgaten, Administrasjonen, Haraldsgaten 24 (1. etg.)

has-kart

Parkering Institusjonen har ingen parkeringsplasser for innlagte pasienter. Det finnes imidlertid flere gode parkeringsmuligheter i parkeringshus (Europark) i umiddelbar nærhet av institusjonen. Kartet viser deg hvor disse ligger: (P1) Europark, Smedasundet 49 (P2) Europark, Smedasundet 50a (P3) Europark, Strandgata 50 (P4) Europark, Bjørnsonsgate 44 Vi har et fåtall parkeringsplasser for polikliniske pasienter og besøkende på vårt område i Haraldsgata 16/24. Her er det også egne parkeringsplasser for bevegelseshemmede.

has-kart2

Offentlig transport Det er et godt offentlig transporttilbud, og du finner flere bussholdeplasser like ved institusjonen. Mer informasjon om dette finner du på:

 • Ruteopplysningstelefonen.
  • Hvis du ringer fra Rogaland: Tlf. 177.
  • Hvis du runger fra andre fylker: Tlf. 815 00 182
 • Ruteopplysning i Rogaland: www.kolumbus.no.
 • Kystbussen Stavanger- Haugesund- Lervik- Bergen: http://kystbussen.no, Telefon 52 70 35 26 / 22 31 31 50

Ta gjerne kontakt med vår resepsjon på telefon 52 73 30 00 for nærmere veibeskrivelse  

Ledige stillinger


Klinikksjef

Psykologspesialist/spesialist i rus- og avhengighetsmedisin/ psykiater

Vi søker etter en person som gjennom sitt engasjement og gode lederegenskaper vil være med å videreutvikle tjenestene i en spennende framtid.

Klinikksjef er organisert i direkte linje til direktør og har det overordnede faglige ansvaret for samtlige kliniske funksjonsområder.

Ansvar/ arbeidsoppgaver
• Daglig overordnet ansvar for den kliniske driften
• Linjeleder for klinisk ledergruppe og egen fagadministrative stab
• Bidra til at virksomhetene oppfyller sine lovpålagte oppgaver og drives innenfor vedtatte myndighetskrav, godkjente kvalitetsnormer og vedtatt fullmaktstruktur.
• Bidra til overordnet og langsiktig planlegging og prioritering av virksomhetens faglige mål og satsingsområder.
• Bidra til at virksomheten gir kvalitativt gode tjenester, effektive pasientforløp og høy grad av pasientsikkerhet
• Bidra til et godt arbeidsmiljø og videreutvikling for kontinuerlig og systematisk kvalitetsforbedring, nytenking, endring og omstilling.
• Fremme og tilrettelegge for fag- og kompetanseutvikling, forskning og utdanning.
• Ansvar for at det gode samarbeidet internt og eksternt videreføres.
• Sikre god rekruttering gjennom systematisk omdømmebygging. Legge til rette for utdanning, videreutdanning og undervisning slik at kompetansen i virksomheten er i tråd med oppgaver og fremtidige behov
• Sikre gode rammevilkår for brukermedvirkning og reell brukerstyring

Kvalifikasjoner:
• Psykologspesialist /spesialist i rus –og avhengighetsmedisin /psykiater
• Erfaring fra rus- og avhengighetsbehandling er en betydelig fordel
• Ønskelig med relevant klinisk erfaring
• Ledererfaring innen spesialisthelsetjenesten.
• Erfaring fra utviklingsarbeid på ulike organisatoriske nivåer
• Evne til å se sammenhenger mellom utføring av helsetjenester og organisatoriske rammevilkår.
• Beherske norsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper/lederstil :
• Medarbeider og pasientorientert
• Strategisk tilnærming med utpreget evne til å se og tenke helhetlig
• Gjennomføringsevne, resultat- og løsningsorientert
• Behandlingsfaglig interesse
• Gode kommunikasjons -og samarbeidsevner, teambygger
• Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Et stabilt og godt tverrfaglig arbeidsmiljø
• Gode muligheter for faglig utvikling.
• Konkurransedyktige vilkår.
• Ønsket tiltredelse 1.mai 2019 eller etter avtale.

For nærmere opplysninger kan du kontakte:
Direktør Kari B. Gunnarshaug eller klinikksjef Geir H. Iversen på tlf. 52 73 30 00.

Søknadsfrist: 28.februar 2019
Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.
Link til søknadskjema: https://www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter/1190579/index.html 

 

Overlege

Vi søker etter spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri

Vi søker medarbeider som er faglig bredt orientert og aktivt engasjert i videreutvikling av tilbudet på vårt fagfelt.
Stillingen er direkte underlagt avdelingsoverlege og er en del av tverrfaglig behandlerteam som har et overordnet ansvar for det samlede behandlingsforløpet for den enkelte pasient.
De kliniske tjenestene i institusjonen er organisert i to hovedfunksjonsområder: Polikliniske/ambulante tjenester og døgnseksjoner med dagenhet. Mange behandlingsforløp er rent polikliniske. Andre er sekvensielle; – dvs. at de går over tid og er utformet som ulike kombinasjoner av døgn-, dag- og poliklinisk tilbud. Behandlingsmodellen legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler. Dette blir ivaretatt av et tverrfaglig behandlerteam der samme hovedbehandler følger pasienten i hele det sekvensielle behandlingsforløpet.
Behandlerteamet består av 1 spesialist i rus- og avhengighetsmedisin/psykiatri, 1 avdelingslege med spesielt ansvar for somatikk i forhold til innlagte pasienter, 5 psykologspesialister, 3 psykologer, og 3 fagkonsulenter. I tillegg til å være hovedbehandler for enkeltpasienter, skal overlegen sammen med avdelingsoverlege ivareta medisinskfaglige ansvars- og oppgaveområder i teamet. Stillingen medfører også veiledning og undervisning av kolleger og samarbeidspartnere.
Døgntilbudet består av 33 plasser fordelt på stabilisering, utredning, behandlingsenhet og familieenhet. Av disse er to brukerstyrte senger og 3 plasser utformet som et spesialisert tilbud til gravide og familier med små barn. Til de spesifikke døgn- og dagfunksjonene er det knyttet et eget tverrfaglige behandlerteam bestående av sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger. Dagenheten har 5 plasser som aktivt inngår som del av den sekvensielle behandlingskjeden.
De kliniske problemstillingene er varierte og krever et bredt spekter av faglige tilnærminger og metodevalg. Institusjonen har et godt utbygget program for videre- og etterutdanning. Vi er for tiden spesielt opptatt av traumeforståelse, familie- og pårørendebehandling, tilknytningsperspektiv/COS, mentaliseringsbasert terapi og kognitiv adferdsterapi.

Vi kan tilby:
• Et stabilt og godt tverrfaglig arbeidsmiljø
• Relevant etterutdanning.
• Lønn etter avtale.
• Medlem i virksomhetens pensjons – og forsikringsordninger
• En forutsetter også god kommunikasjonsevne; samt at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet og evne til tverrfaglig samarbeid blir tillagt stor vekt.
Ønsket tiltredelse 1.juni 2019 eller etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Avdelingsoverlege Randi Engløkk eller klinikksjef Geir Henrik Iversen – tlf. 52 73 30 00.
For mer informasjon og elektronisk søknadskjema se: www.blakors.no eller www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter.

Søknader som sendes utenfor søknadskjema vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 10.mars 2019

 

Ferievikarer

Vi søker ferievikarer til våre enheter for perioden 17.juni til 26.august

Miljøterapaut

Miljøterapeuter med 3 årig helse – og sosialfaglig utdanning søkes til vår døgnseksjon.

Døgnseksjonen består av 33 døgnplasser fordelt på enhet for stabilisering og utredning, behandlingsenhet og familieenhet. I tillegg kommer dagenhet med 5 plasser.

Miljøterapeutstillingene er plassert i døgnseksjonen og dagenheten og inngår i et tverrfaglig behandlerteam med sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege.

Personalet i teamet går turnus på dag, kveld, natt og helg.

Studenter innenfor 3årig helse – og sosialfaglig høyskoleutdanning kan bli vurdert.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avd. leder:
Anette Østebø eller ass.avd.leder Terje S. Lie på telefon 52 73 30 00.

 

Kjøkken /renholdsavdelingen søker:

Kokk

2 – 80 % stillinger fortrinnsvis for kokk med fagbrev. Søkere med erfaring fra lignende arbeid kan bli vurdert. Personalet i avdelingen går i turnus dagtid og helg.

Renholder

80 % stilling fortrinnsvis som renholder med fagbrev. Søkere med erfaring fra lignende arbeid kan bli vurdert.  Personalet i avdelingen går dagtid.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kjøkkensjef Synnøve S. Spilde på telefon 52 73 30 00.

For alle stillingene gjelder:

Vi kan tilby:

 • En spennende, utfordrende og variert jobb.
 • Hyggelige kolleger i et godt og stabilt tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Tilsetting i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler.
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges stor vekt.

En forutsetter god kommunikasjonsevne; samt at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

For mer informasjon:

haugaland-asenter.no

https://www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter/1190871/index.html

Søknadsfrist: 3. mars 2019