Pårørende

Hvordan skal jeg forholde meg som pårørende?

Å stå nært en person som har avhengighetsproblemer kan være utfordrende og vanskelig. Dette kan i sin tur føre til at du som pårørende selv får behov for hjelp.

Haugaland A-senter kan gi tilbud til pårørende til personer med avhengighetsproblemer på forskjellige måter:

Dersom du som pårørende har behov for generell informasjon, eller ønsker å lufte tanker eller bekymringer med en erfaren behandler, er du velkommen til å ringe oss på tlf. 52 73 30 00 mellom kl 08:30–15:30 på hverdager. Her treffer du en behandler med telefonvakt som kan svare på dine spørsmål.

Pårørende kan være en viktig ressurs og sentral i behandlingsopplegget rundt pasienten. Sammen med pasienten ønsker vi å invitere pårørende inn i behandlingen. Pasienten kan selv peke ut hvem han eller hun anser for å være sin nærmeste pårørende (pasientrettighetsloven § 1-3 b). Den nærmeste pårørende er etter loven tillagt rettigheter og plikter med utgangspunkt i eksempelvis medvirkning, informasjon, innsyn og samtykke.

Ønsker du som pårørende et eget behandlingsopplegg, enten individuelt eller i gruppe, kan du bli henvist til pårørendebehandling ved Haugland A-senter fra for eksempel din fastlege.

Du finner mer informasjon om det å være pårørende på Helsedirektoratet sine nettsider.

Du kan også få god hjelp hos http://veiledningssenter.no/veiledning-vest-norge/aktuelt-haugesund

 

 

Barn som pårørende

Det kan være en påkjenning å være barn til foreldre med rusmiddelvansker og andre avhengighetsproblemer. Haugaland A-senter ønsker at barn av foreldre som er i behandling hos oss, skal oppleve at de blir sett og tatt vare på. Det er behandler som først og fremst skal snakke med pasienten om barnet/barna sin situasjon. Vi har i tillegg egen barneansvarlig som gjennomfører samtaler med foreldre og barn. I familiesamtalene ønsker vi å gi informasjon til barnet/barna om behandlingen, vi ønsker å sette fokus på barnets/barnas opplevelse og forståelse, kartlegge om det er avhengighetsrelaterte problemstillinger som påvirker barnets/barnas utvikling og legge til rette for hvordan barn og familie kan få mer hjelp dersom det skulle være behov for det. Dersom mor eller far er innlagt hos oss kan barnet/barna komme på besøk. Vi samarbeider med andre hjelpeinstanser dersom dette er aktuelt.

Mer informasjon finner du på følgende internettsider:
Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende

Rundskriv fra Helsedirektoratet om barn som pårørende

Mor/far er syk (brosjyre til barn fra Helsedirektoratet)

Kompetansesenter rus – region vest Stavanger, ved Rogaland A-senter, har et særlig nasjonalt ansvar for å utvikle og spre kunnskap og metoder om rusproblematikk i familier med barn.

 

Samtalegrupper

Haugaland A-senter tilbyr samtalegruppe for pårørende. Tilbudet passer for deg som enten er partner, foreldre, søsken eller voksne barn av personer med avhengighetsproblematikk.

Tilbudet om gruppesamtaler er et frittstående tilbud uavhengig om den med avhengighetsproblematikk selv er i aktiv behandling.

Et gruppebasert tilbud bygger på forståelsen av menneskets iboende evne til å hjelpe seg selv og andre.

Mange av de vanskelighetene vi opplever, har oppstått i samspill med, eller fravær av, andre.

Tanken bak samtalegruppen er at denne typen vanskeligheter best kan ses og arbeides med i gruppe. I gruppen kan en lære av hverandre, bli bedre kjent med egne reaksjonsmønstre, dele opplevelser, gi og få støtte, oppleve samhold og gjenkjennelse; det er flere ”i samme båt”.

Det sentrale temaet for gruppen vil være å snakke om det å være pårørende. Den pårørende må være over 18 år og ikke selv ha et avhengighetsproblem. Du kan bli henvist til samtalegruppen gjennom din fastlege. Behandlere på poliklinikken kan også henvise til gruppen. Når vi har mottatt henvisning blir du innkalt til samtale i forkant av oppstart i gruppen. Oppstart tilpasses den enkelte. Pr. i dag gjennomføres gruppen annenhver tirsdag, fra kl. 15:00–16:30.